własna przydomowa stajnia

megruda, na terenie miasta trzeba mieć zgodę na hodowlę...
Chyba że była tam prowadzona i to jest kontynuacja.

Iskra de Baleron, Zacznijmy od początku - w obecnym porządku prawnym nie ma nic takiego jak działka budowlana w rozumieniu ewidencji gruntów (poza działkami oznaczonymi w ten sposób chyba przed 1998 r. Działak ma przeznaczenie np pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną lub na zabudowę siedliskową (gospodarstwo rolne) W ewidencji gruntów w obu przypadkach pozostaje klasyfikacja R /Ł/ Ps itp. Kategoria użytkowania gruntów B jest nadawana zazwyczaj po wykonawczo tylko w zarysie posadowionego budynku (teoretycznie powinna być jeszcze Bi po wytyczeniu budynku przez geodetę ale tego się nie praktykuje). Tu przechodzimy do szczegółu jeśli działaka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową to nie wolno na niej prowadzić żadnej działalności rolniczej - w tym chowu koni , nawet jednej sztuki, mało tego obowiązują dla niej inne przepisy co do lokalizacji wiat, budynków gospodarczych i innych tego typu budowli.Rzecz w tym że nie jest problemem postawienie wiaty tylko przeznaczenie działki i to z tego powodu nie można tam trzymać koni nawet w stajni boksowej (na którą pozwolenia na budowę się nie dostanie.
Co do zmiany przeznaczenia: podejrzewam, że też mieszasz tu byty prawne. Uporządkujmy: jeśli mpzp masz przeznaczenie na budownictwo jednorodzinne a chcesz siedlisko to musisz zmienić mpzp - bardzo drogo i czasochłonnie, przy niewielkiej determinacji sa siadów nie do zrobienia. Jeśli masz wydane warunki zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej , a chcesz teraz zabudowę siedliskową to musisz mieć gospodarstwo rolne o min średniej chyba gminnej (ale coś miało być ze wojewódzkiej) powierzchni i uprawnienia rolnicze, no i wszystkie inne historie z mediami , dojazdem z drogi gminnej lub osiedlowej itp itd. To tyle. Innym tematem jest tzw odrolnienie gruntu (z ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych) - ale to poboczna sprawa.
W przypadku utrudniania życia przez urzędników powinnaś zatrudnić miejscowego architekta lub urbanistę, który będzie Ci przygotowywał dokumentu i wnioski oraz pomoże przygotować odwołania od decyzji lub postanowień do SKO. Nie ma innego wyjścia. Jak chcesz mieszkać w takiej gminie to musisz iść na wojnę - będzie wszystko o miesiąc do trzech dłużej. Odwołanie do SKO składa się w urzędzie gminy/starostwie - większość w ogóle do SKO nie trafia bo procedura jest tak ustawiona , że w świetle przedłożonych przez Ciebie argumentów wójt lub starosta zmienia wcześniejsze decyzje (o ile masz mocne argumenty). SKO oprócz zmiany decyzji (jeśli odwołujący ma rację) nakłada kary finansowe na urzędy.
melehowicz, nie jest prawdą to co napisałeś:
Rzecz w tym że nie jest problemem postawienie wiaty tylko przeznaczenie działki i to z tego powodu nie można tam trzymać koni nawet w stajni boksowej (na którą pozwolenia na budowę się nie dostanie.
Bowiem wszystko zależy od planu zagospodarowania/studium lub warunków zabudowy.


Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę (wzór),
2. Załączniki do wniosku:
a. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku chowu lub hodowli zwierząt: 1) w liczbie większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) dla obszarów: w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody, 2) w liczbie nie niższej niż 60 (DJP) na pozostałych obszarach,
c. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór), w przypadku współwłasności należy dołączyć zgody współwłaścicieli,
d. projekt budowlany złożony w 4 egzemplarzach sporządzony przez uprawnionego projektanta wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
e. Uzgodnienia:

- uzgodnienie bezkolizyjności projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kopie ich uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

f. stosownie do potrzeb:

- oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

- oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Cytat ze strony starostwa powiatowego
Iskra de Baleron, Tracę moc... Dokładnie potwierdziłaś w pierwszym zdaniu to co napisałem czyli jednak zgadzasz się z tym to co napisałem wcześniej. Proszę o uważne czytanie tekstu, chyba, że chodzi o toczenie sporu dla kłótni, co mi raczej do Twojej osoby nie pasuje.

Studium jest w tej kwestii ma znaczenie drugorzędne albo w praktyce żadne, może co najwyżej przenosić ograniczenia wynikające z innych "twardszych" uregulowań np wynikające z prawa ochrony przyrody.
Co ma do tematu spis wymogów dla budowy budynku inwentarskiego?
Iskra de Baleron, tak zgadza się bo kontynuuje prowadzenie wydzierżawionego gospodarstwa a tam były zwierzęta hodowlane.
Aninna, jeśli chodzi i zwyrodnienia to pamiętaj, że widmo światła ma znaczenie.
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
30 grudnia 2022 00:44
ranczoszarbia, u nas całość zabudowy projektował architekt, wszystko zostało zgłoszone łącznie i uzyskaliśmy pozwolenie (tak było prościej niż każdy budynek osobno).
Jeszcze warto tu wspomnieć, że trzeba mieć płytę obornikową.
Muchozol2, a musiałaś robić ten operat środowiskowy o wpływie na otoczenie czy szkodliwości - nie pamietam dokładnej nazwy?
Mój kolega chce mi zrobić projekt docelowej stajni ale nie siedzi w zwierzętach i też nie zna tematu…Chyba mu podziękuję i poszukam kogoś wyspecjalizowanego w tej tematyce 🤔
Do tej pory tylko czytałam i korzystałam z wiedzy forumowej, ale temat stajni przydomowej jest mi coraz bliższy także przywitam się i podzielę swoimi ustaleniami dotyczącymi wiaty, może komuś się przyda.

Zgodnie prawem wszystko co budujemy wymaga pozwolenia na budowę, chyba że przepisy wskazują, że dany obiekt pozwolenia nie wymaga.
Cytowany wcześniej art 29 prawa budowlanego wyłącza wiatę (w pewnych okolicznościach) spod obowiązku zgłoszenia/pozwolenia. Czyli:
1. Najpierw musimy ustalić czy spełniamy przesłanki tam wskazane (powierzchnia działki i naszego obiektu) oraz czy ten nasz budowany obiekt jest wiatą w rozumieniu tego przepisu*.
Załóżmy, że nasz obiekt jest wiatą i spełniliśmy wszystkie wskazane tam warunki, czy to oznacza że możemy na pewno postawić bez zgłoszenia watę na działce? Nie.
2. Musimy jeszcze sprawdzić czy nie ma innych przepisów które zakazują lub ograniczają budowanie takiego obiektu budowlanego na naszej działce – np. przeciwpożarowych, wodnych, miejscowego planu zagospodarowania etc.
Może się na przykład okazać, że nasza wiata kwalifikowałaby się do wybudowania bez zgłoszenia na podstawie omawianego przepisu, ale jako budowla umiejscowiona na obszarze ochrony zabytków wymaga zgłoszenia - na mocy innych przepisów. Albo w ogóle nie możemy jej postawić, bo jest za blisko linii elektroenergetycznej.

Skąd tyle problemów z wiatami – stąd, że często to co stawiamy nie jest wiatą, tylko budynkiem albo inna budowlą. I tu wracamy do tego czym jest wiata*
Zgodnie z definicjami ustawy prawo budowlane, wiata na pewno jest obiektem budowlanym, na pewno jest obiektem małej architektury albo budowlą (w zależności od konkretnej sytuacji) i na pewno nie jest budynkiem.
Skoro nie jest budynkiem to nie może być budynkiem inwentarskim ( przykładowy wyrok NSA sygn. II FSK 2823/16)
Definicji wiaty w ustawie prawo budowlane nie ma, wykształciła się w orzecznictwie, ale tak naprawdę sporne sprawy sprowadzają się zazwyczaj do tego, że organ twierdzi, że jest to budynek albo inna budowla.
I często tak jest – wiata na słupach osadzonych w gruncie na metalowych kotwach z ażurowym niepełnym odeskowaniem może być budynkiem - także jeśli stoi na betonowych bloczkach albo stoi nieprzymocowana na betonowej posadzce.
Zresztą większość stajni drewnianych „gotowych”, co do których producenci dzielnie twierdzą, że nie wymagają zgłoszenia, bo stoją na bloczkach - są w istocie budynkami inwentarskimi.
Tym co ma największe znaczenie dla uznania obiektu za wiatę nie jest to co pod nią trzymamy, jak konkretnie jest zamocowana do podłoża i z czego ma ściany, tylko jej funkcjonalność. Wiata powinna być tak skonstruowana, żeby nie służyła do zamykania w niej koni i nie powinna być tak używana – nawet czasami.
W każdym stanie faktycznym trzeba to analizować osobno, nie da się dopowiedzieć na pytanie „stawiam 30metrową wiatę dla koni na padoku – czy muszę dokonać zgłoszenia/dostać pozwolenie?”. Tak samo, z tego że ktoś przegrał sprawę i organ stwierdził samowolę, nie wynika dokładnie nic, przyczyn mogło być wiele.


Jeszcze warto tu wspomnieć, że trzeba mieć płytę obornikową.

Muchozol2, Od dobrych paru lat nie ma powszechnego obowiązku posiadania płyty, zasady składowania i stosowania obornika można znaleźć m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
30 grudnia 2022 21:43
Iskra de Baleron, dałam architektowi upoważnienie do załatwiania za mnie wszystkiego i nie przejmowałam się za bardzo, a to było ponad rok temu, papierów dużo także nie pamiętam co konkretnie było 🙁.
randia, znam. Ale starostwo się przyczepiło i szybciej było dorysować niż im tłumaczyć. Dla mnie mała pierdoła, a nawet wygodniej z płytą, więc nie kazałam architektowi jakoś udowadniać urzędnikom że trawa jest zielona 🙂.
randia, definicje są w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy prawo budowlane.
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
30 grudnia 2022 22:29
Iskra de Baleron, miałam dopisać, ale brat zadzwonił i zanim skończyłam to już muszę nowy post.
Mój architekt nie projektował wcześniej stajni. I jesteśmy bardzo zadowoleni, bo był dużo bardziej otwarty na nasze pomysły. Ani razu nie padło "po co Wam osobne miejscem do czyszczenia koni, przed boksem czyśćcie a tak to boksy będą", "za mała, jak już stawiać to większą, bo na pewno będzie więcej koni", "siodlarnia nie taka, trzeba większą", "lepiej w innym miejscu, bo konie powinny być na noc w stajni", "boksy powinny być angielskie".
Ogólnie to nie chciało mi się mojego konceptu i całego życia tłumaczyć i słyszeć "no ok, ale wszystkie projektowałem inaczej i było lepiej" 🤦.
Żeby nie było - stajnia jest zwykła, najzwyczajniejsza nudna - 9x8, korytarz 2 m i po jednej stronie siodlarnia i 2 boksy, a po drugiej myjka i miejsce do czyszczenia koni. Wkurzało mnie protekcjonalne traktowanie i spowiadanie się a dlaczego tak.
Do naszego architekta poszliśmy z naszym zwykłym pomysłem, stwierdził że ciekawy pomysł. Przeczytał jakieś przedwojenne niemieckie książki, początkowo zrobił większe boksy i korytarz 3 m, trochę zmniejszyliśmy (ale nie marudził!) i mam taki projekt jak chciałam. Szybko i bez problemu. Podobało mi się podejście, rzucił kilka fajnych pomysłów. Ogólnie widać że chciał żebyśmy byli zadowoleni, a nie "wszystko na nie".
melehowicz, definicje płyty? Tak są, ale uchylono przepis który kazał składować obornik na płycie. Teraz można na płycie albo w miejscu nieprzepuszczalnym, a poza tym okresowo w pryzmie na polu
randia, Definicja wiaty.
melehowicz, W którym rozporządzeniu do ustawy prawo budowlane? Trochę ich jest🙂
Hej, pytanie na pewno się pojawiało, ale szukam danych w obecnym inflacyjnym szaleństwie. W przyszłym roku buduję małą przydomową stajnie na 4 max 5 koni. Murowane ściany zewnętrzne, środek boksy itp drewniane.
Czy ktoś budował w tym roku stajnie i chciałby się podzielić orientacyjnymi kosztami budowy? Wiadomo w przyszłym roku zapewne będzie drożej ,ale chciałabym się na czymś oprzeć.
Z jakich materiałów najlepiej budować? Chodzi mi o nie drogi, ale bezpieczny materiał dla koni.
Dziękuje za wszelkie wskazówki 🐴

Chestnutpower,

ja stawiałam ale drewnianą
pytanie robił ktoś z was taki profesjonalny maneż od A do Z z drenem i dobrej jakości piaskiem? mam kilka pytań
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
31 grudnia 2022 09:44
megruda, trochę moich doświadczeń tu spisałam - https://horsedrugs.pl/ujezdzalnia,139.html
randia, Jest tylko jedno takie rozporządzenie...o warunkach technicznych budynków I budowli. Jest też akt prawny mówiący o tym, że na pastwiska gdzie jest prowadzony wypas ma stać wiata (doslownie) lub inną osłona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.Cofnij się o kila stron wstecz to znajdziesz nr aktu prawnego. Nie wymagaj już żeby za każdym razem gdy ktoś coś nie wie szukał i cytował - proszę.
Muchozol2 ile mniej więcej wyszła cię cenowo ta ujeżdżalnia za m2? Chyba będę musiała na wiosnę pomyśleć o zrobieniu drenażu u siebie 🙂
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
31 grudnia 2022 12:21
kortina, około 60 zł.
melehowicz, znam to rozporządzenie i na pewno nie ma w nim definicji wiaty - dlatego się dopytuję.
Żeby ustalić co to jest wiata, albo czy dana budowla jest wiatą konieczna jest analiza konkretnego stanu faktycznego i dziesiątek orzeczeń sądów. A z tych orzeczeń wynika właśnie to co napisałam – najważniejszą cechą wiaty jest to, żeby nie służyła, nawet z doskoku, do zamykania w niej niczego.

Wiem też o cytowanym przez ciebie wcześniej rozporządzeniu do ustawy o ochronie zwierząt, ale to nie ma znaczenia dla definicji wiaty, bo po pierwsze nie definiuje ono wiaty (jedynie rozstrzyga że wiata też jest schronieniem, ale schronieniem w rozumieniu tego rozporządzenia może być też budynek), a po drugie to samo słowo w każdej ustawie może oznaczać co innego (dla przykładu od ręki mogę ci podać przynajmniej 5 ustaw w których jest definicja "przedsiębiorcy" - każda inna).
W skrócie – może być tak, że postawisz budowlę, która zapewni schronienie zwierzętom, ta budowla będzie wyglądać jak wiata i na potrzeby ustawy o ochronie zwierząt zostanie uznana za wiatę, ale w rozumieniu ustawy prawo budowlane będzie budynkiem inwentarskim.

Niestety, prawo budowlane nie jest precyzyjne w zakresie budynków gospodarczych/inwentarskich/wiat, krąży mnóstwo mitów i nieprawidłowych interpretacji – powtarzanych przez urzędników, architektów, wykonawców i producentów.
Muchozol2, 60 zł za m kw manezu ? a jaki wymiar? tego kamienia na drenaż jak dużo dałaś w cm? ja mam aktualnie 25 x 50m myślałam zmniejszyć do 20 na 50 to wychodzi 1000 m kw 🤔😱
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
31 grudnia 2022 15:50
megruda, 20x40, liczę ze wszystkim - poziomowanie, geowłóknina, roboty koparką, obrzeża itp.
megruda, mnie jak liczyłam to plac 30x60 będzie kosztował ok 50 tys. I dlatego od roku jestem na etapie dziury w ziemi 🤦😂
przy takich kosztach chyba jednak zostanie to klepisko wysypane piachem :/ jak jest sucho to jest super ale przy zimie masakra 🙁
Melehowicz a ta wiata na pastwisku to juz jako budynek inwentarski musi byc?
Muchozol2, obrzeża akurat można ominąć sądząc w około żywopłot który będzie trzymał podłoże. Rozwiązanie podpatrzone w Lodbergen, do tego super wygląda
karolina_, a jak wtedy równać? Nie włazi piasek w ten żywopłot?
Muchozol2   Nie rzuca się pereł przed wieprze ;)
31 grudnia 2022 20:16
karolina_, aaaaa to to co rozmawiałyśmy?
My planujemy tam halę, dlatego nie zdecydowaliśmy się na żywopłot.
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się