preparaty na stawy

a jaką macie opinię o tym preparacie dla seniorki  ABSORBINE Ache-Less
rosek0 dzięki  😉

Ja ewentualnie chyba bym się skłaniała do przyłączenia tego Butelessa (właśnie przestudiowałam opisy ze sklepowych stron)  do Cortaflexa Vet HA Powder  😉
Ale to do ustalenia i z wetem i z właścicielką konia, na razie tylko się rozeznaje w temacie  😉
Czy kotś może stosuje kwas hialuronowy lub supelemnty na stawy od p. Podkowy?
Ja rozpoczęłam trzy dni temu podawanie kwasu od p. Podkowy.
Czardasz podajesz profilkatycznie czy leczniczo? chętnie konik je?
Podaję bo koń ma zwyrodnienie stawu biodrowego, nie daję maksymalnej dawki. Koń wcina bez problemu.
a dzięki🙂 a podajesz z czymś dodatkowo np. glukozaminą, wit. C... czy czysty?
ircia2   KARULA ZOŁZULA:)
27 lutego 2012 15:45
a co sądzicie o tym http://allegro.pl/makana-glukozamina-msm-chondroityna-czarci-pazur-i2099431236.html używał ktoś?bardzo prosze o opinie  :kwiatek: ,gdyż chcę zakupić na dniach.
Z glukozaminą z MSM która aktualnie mi się kończy.
a czy glukozamina bez chondroityny działa?  🙄
a co sądzicie o tym http://allegro.pl/makana-glukozamina-msm-chondroityna-czarci-pazur-i2099431236.html używał ktoś?bardzo prosze o opinie  :kwiatek: ,gdyż chcę zakupić na dniach.


Makany nie stosowałam, ale wszystkie wymienione składniki + witaminę C + małą dawkę kwasu hialuronowego podaję w innym suplemencie i jestem zadowolona z efektów. W podlinkowanej ofercie każdy składnik wystarcza na inny okres podawania i chyba każdy trzeba dawkować osobno, co może być trochę uciążliwe. Ja podaję wszystko w jednej dawce, raz dziennie, a opakowanie wystarcza prawie na dwa miesiące. Preparat nazywa się EQUIMINS Flexijoint Liquid.
A co z MSM GP Equine? jakiś czas temu pojawił się artykuł i szkodliwym działaniu jednego ze składników, prawda to? Czy profilaktycznie można stosować?
Alvika   W sercu pingwin, w życiu foka. Ale niebieska!
28 lutego 2012 07:28
I ja się dorzucę z pytaniem: czy ktoś używa może jeszcze innego niż Gelapony Fast z Orlinga żródła boswelii (boswellin)?
somebody a który składnik tego MSM jest szkodliwy i na co?
ircia2   KARULA ZOŁZULA:)
29 lutego 2012 19:44
Olivia7 a mogłabyś podać link do tego Twojego preparatu?ja nie wiedziałam że to wszystko jest oddzielnie w tym co podlinkowałam.Dużo wygodniej byłoby podawać już wszystko zmieszane :kwiatek:
Forta takie coś wynalazłam:
Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Parkowa 2 tel.(014)6809373
Znak sprawy :PSŻ.455-9-1664-27/08
Dębica, dnia 6.11.2008r.


DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, działając na podstawie :
• art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.),
• art. 54 ust. 1 i 2 pkt b, h, ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE - Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, str. 200 ze zm.),
• art. 14 ust.l, ust. 2 pkt a, ust. 3, 4, 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.Urz. UE Nr L 31 z dnia 01.02.2002r.)
• art. 3 ust. 3 pkt 44, art. 6 ust. 1 i 2, art. 8, art. 32 art. 75 ust.l pkt. 1, art. 77 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225), po rozpatrzeniu sprawy: wyniki kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 29.10.2008 i 5.11.2008 w firmie Olimp Laboratories sp. z o.o. w Nagawczynie 109C (protokół kontroli sanitarnej nr 777/HŻ/08 z dnia
29.10.2008r.)

o r z e k a

• Zakaz wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej suplementów diety zawierających w składzie substancję o nazwie metylosulfonylometan (MSM).
• Uiszczenie opłaty za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych)

Decyzje należy wykonać w terminach:

• pkt 1 - natychmiastowym. Na podstawie art.77 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225) przedmiotowej decyzji w zakresie punktu 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności,
• pkt 2-21 dni od daty doręczenia

Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w decyzji odpowiedzialnym jest: solidarnie Zarząd Olimp Laboratories sp.z o.o., Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica

U Z A S A D N I E N I E

Podczas wspomnianej na wstępie kontroli stwierdzono, że w 2008 roku zostały wprowadzane do obrotu suplementy diety zawierające w składzie metylosulfonylometan tj. Arthroblock i MSM Forte, wyprodukowane w zakładzie Olimp Laboratories sp. z o.o. Nagawczyna 109C.
Firma dopełniła obowiązku powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu w Polsce w/w suplementów diety w roku 2005. W roku 2008 pojawiły się nowe informacje naukowe pozwalające na bardziej wszechstronną ocenę ryzyka stosowania metylosulfonylometanu w suplementach diety. Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Leków w Warszawie z dnia 7.01.2008r. metylosulfonylometan jest substancją o nieustalonym bezpieczeństwie stosowania i działaniu, a mianowicie:

• pochodna metylosulfonulometanu (DMSO) była podejrzewana o działanie kancerogenne, lecz nie zostało ono udowodnione. Niemniej jednak jest to związek o silnym działaniu drażniącym na górne drogi oddechowe i praca z nim wymaga specjalnych zabezpieczeń. DMSO oddziałuje z DNA i hamuje proliferację komórek in vitro. W 1978r. FDA dopuściła DMSO jako lek na receptę, ale tylko w jednym wskazaniu: śródmiąższowe zapalenie pęcherza.
• W 2006r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym posiedzenie prowadzone przez prof. Rolfa Bassa - Stałego Przedstawiciela Współpracy Bliźniaczej, poświęcone produktom z pogranicza. Na tym posiedzeniu podano informację, że produkty zawierające MSM są wycofywane z obrotu w Niemczech z uwagi na nieudowodnione bezpieczeństwo stosowania i brak dowodów działania terapeutycznego.
• Obecność MSM (DMSO2, C2 HO SO2, dimetylosulfon, metylosulfonylometan ) stwierdza się w niektórych produktach spożywczych, najwięcej w mleku krowim, na poziomie ok. 3 ppm (0,3 mg w lOOg produktu)
• Nie określono dziennego zapotrzebowania dla siarki, której źródłem ma być MSM i nie stwierdza się niedoborów tego pierwiastka. Dostępne wytyczne żywieniowe nie zalecają uzupełniania diety związkami siarki (Raport WHO/FAO 2004 r.. Raport Ekspertów UE z 2004 r.).
• MSM przechodzi przez barierę krew - mózg (BBB) i nagromadza się w tkance mózgowej w znacznych ilościach (do 3 mmol). Nie są znane konsekwencje przewlekłej obecności MSM w mózgu.
• MSM utrzymuje się we krwi 5 razy dłużej niż DMSO.
• MSM silniej niż DMSO hamuje proliferację komórek m vitro i efekt ten jest trudno odwracalny.
• Nie prowadzono badań toksyczności przewlekłej dla MSM.
• Nie określono LD50 dla MSM.
• W dostępnym piśmiennictwie MSM jest opisywany w aspekcie stanów patologicznych: zapalenia stawów, zapalenia pęcherza czy nowotworów, a nie w aspekcie żywieniowym.
• W październiku 2000 r. FDA wydało oświadczenie, z uwagi na wprowadzenie do obrotu licznych produktów zawierających MSM, że nie ma dowodów na bezpieczeństwo stosowania tego związku jak również nie ma wystarczających dowodów skuteczności jego działania leczniczego.

Podsumowując, opinia Narodowego Instytutu Leków zawiera informację, iż MSM spełnia wymagania produktu leczniczego, lecz jego skuteczność terapeutyczna powinna zostać udowodniona istotnymi badaniami klinicznymi. Na podstawie dostępnych danych literaturowych należy stwierdzić, że MSM nie spełnia wymagań stawianych suplementowi diety, ponieważ brak merytorycznego uzasadnienia dla uzupełniania codziennej diety tym związkiem, brak jest danych o bezpieczeństwie stosowania a doniesienia o nagromadzeniu MSM w tkance mózgowej są nad wyraz niepokojące.

Przytoczone powyżej fakty świadczą, że spożywanie suplementów diety zawierających w składzie metylosulfonylometan może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób stosujących je.
Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia niebezpieczeństwa zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia konsumentów oraz stopnia ich dotkliwości, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Ponadto, ponieważ podmioty działające na rynku spożywczym podlegające urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do pokrywania opłat uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowej kontroli żywności jeżeli w wyniku tych czynności zostaną stwierdzone przez kontrolujących niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, ustalono opłatę w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych).

P O U C Z E N I E

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania obowiązków.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 za pośrednictwem tutejszego Inspektora Sanitarnego, ul. Parkowa 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy
lek. Med. Roman Stępień

ircia2   KARULA ZOŁZULA:)
29 lutego 2012 21:25
Olivia7 dziękuje :kwiatek: i cena jaka przyjemna 😍
somebody dzięki, to bardzo ciekawe  :kwiatek:

tylko, że z tego wynikałoby, że całe mnóstwo preparatów, zawierających ten składnik, powinno być wycofane z rynku
np. http://farnam.pl/produkty/wedlug-uzytku/dodatki-paszowe/farnam-msm/
http://animalia.pl/produkt,10683,558,Equine_MSM.html
http://sklepkarina.pl/glukozamina-10000msm-p-3730.html
ale to jest chyba decyzja dot. preparatów dla ludzi, a to niekoniecznie przekłada się na suplementy dla zwierząt 😉
Mam pytanie. Czy ktoś próbował kupować preparaty Orling w Czechach ? U nich jest dużo taniej. Wiem bo kupuję ze strony czeskiej apteki psie preparaty, niestety końskich tam nie mają. Może macie jakieś wtyki w Czechach. Pomóżcie  :kwiatek:
potrzebuje pomocy w wyborze preparatu

mam konie szkółkowe, które w sezonie mają nawet po kilka godzin ruchu pod siodłem, nie jest to intensywny trening, raczej dużo a mało intensywny - głownie stępo- kłusy
raczej nie miały czasu na regeneracje w zimie więc chaiała bym je wzmocnić przed sezonem
chodzi mi o aparat ruchu, stawy bo ogólne witaminy dostają

hmm, co polecacie??
lepsze GELAPONY CHONDRO, czy Arthro??
Cortaflex??

jeżeli mają dostawać preparat profilaktycznie to gelapony arthro powinno być ok
jak sądzicie, lepszy proszek czy płyn??
czy nie ma to znaczenia??
jak sądzicie, lepszy proszek czy płyn??
czy nie ma to znaczenia??


Płyn zdecydowanie lepszy dla koni, które lubią przebierać w żłobie. Wówczas jest większa pewność że koń dany suplement zje a nie rozdmucha w koło, bądź zostawi na dnie. Można też moczyć owies/musli i wtedy posypać proszkiem. No chyba że koń jest mało wybredny i wcina wszystko  😀 to nie ma to wielkiego znaczenia 😉
ja słyszałam wersję że w płynie jest lepiej przyswajalny
potrzebuje pomocy w wyborze preparatu

mam konie szkółkowe, które w sezonie mają nawet po kilka godzin ruchu pod siodłem, nie jest to intensywny trening, raczej dużo a mało intensywny - głownie stępo- kłusy
raczej nie miały czasu na regeneracje w zimie więc chaiała bym je wzmocnić przed sezonem
chodzi mi o aparat ruchu, stawy bo ogólne witaminy dostają

hmm, co polecacie??
lepsze GELAPONY CHONDRO, czy Arthro??
Cortaflex??


Cortaflex Ha Solution jest cudowny, działało już po kilku dniach, miesiąc stosowania pomogło klaczy (wtedy miała  18 lat) w bólu przede wszystkim pomogło no i mniej strzykało, ale to na moim przykładzie. Ubolewam tylko, że jest taki drogi  😕
trakenka, ciesz się, bo w porównaniu do HCC jest w miarę tani  😉
trakenka, ciesz się, bo w porównaniu do HCC jest w miarę tani  😉


a jest jakas miedzy nimi roznica? bo domyslam sie, ze uzywasz HCC, wiec dlaczego nie cortaflekxu :kwiatek:?
składowa. Zabij ale już nie pamiętam jaka dokładnie, ale kiedyś to sprawdzałam. Zawartość kwasu HA w prepraracie Cortaflex HA jest dwa albo trzy razy niższa niż w Ekyflex Repair Audevard. Mobility zaś, ma kilka razy więcej kwasu niż Audevard. więc rozumiesz 😉
Ponadto Mobility ma rewelacyjną przyswajalnośc
'
edit. moze Endurka wie  :kwiatek:  :kwiatek:
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się