Kupno - sprzedaż nieruchomości.

tajnaa, zależy od regionu. Chyba nadal są widełki w Kancelariach a nie sztywne cenniki. Jedni biorą "po taniości" inni "trochę" więcej.
Coś o tym wiem. Generalnie ceny powinny być wszędzie jednakowe ale część po prostu chce zarobić i obniża ceny chcąc przygarnąć więcej klientów.
tajnaa, a w niektórych miastach zawyża 😉 bo klienci i tak zapłacą 🙁
Z tego co wiem zaniżają bo coraz więcej kancelarii się otwiera i rodzi się konkurencja. Mimo, iż ceny z góry narzucone na prawdę zaniżają. Warto więc połazić, podzwonić i popytać gdzie taniej bo kilka setek może być różnicy.
tajnaa, w większych miastach nie ma problemu, jest notariuszy dużo. U mnie na wsi jest tylko w mieście powiatowym 1 kancelaria.
no to tacy mogą kasować maxymalną stawkę notarialną. Na pewno nie biorą więcej bo to wszystko jest bardzo skrupulatnie sprawdzane. Notariusze na prawdę z każdej pierdoły, głupiego poświadczenia za 5 zł muszą się rozliczać.
tajnaa, tajnaa wiem, moja babcia całe życie pracowała w Kancelarii. Tylko jak w kazdym zawodzie, sa tacy co biorą średnie stawki, są tacy co zerdą i tacy co zaniżają ceny na rynku. Zawsze tak było jest i będzie, ot prawo handlu.
Czyli trzeba przyjechać nad morze - tam są tańsi notariusze  😁
tajnaa, jasne 😉 poproszę o wycenę, zaraz poleci PW
Euforia_80   "W siodle nie ma miejsca dla dupków!"
04 listopada 2010 14:52
👿 z tym "odlesieniem" nie taka prosta sprawa ale będę drążyć ten temat

wracając tych moich wątpliwości o przejazd sąsiadów przez interesującą mnie działkę w księgach wieczystych nic , a nic nie ma zapisane o drodze i w mapkach też ani śladu, wszystko wskazuje na to, że działka jest "czysta"  😅
Euforia_80, teraz tendencja do zalesiania, więc faktycznie może być ciężko. Ale chyba nie ma rzeczy nie do przejścia 🙂
Euforia_80   "W siodle nie ma miejsca dla dupków!"
04 listopada 2010 19:07
no właśnie, ludzie zalesiają nie mając pojęcia jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości i ile kłopotu mogą sobie przysporzyć. Świat się tak szybko zmienia, że trudno przewidzieć co może być za 5 lat. Dzisiaj szczere pola a za kilka lat zacznie powstawać osiedle, a przez taki głupi lasek można sobie spaprać niezły kawałek ziemi.
Euforia_80   "W siodle nie ma miejsca dla dupków!"
05 listopada 2010 10:36
podbijam bo temat spadł na drugą stronę a mam jeszcze jedno pytanie
Jeżeli działka jest dość wąska czy prawdą jest, że można dostać pozwolenie na budowę domu 1,5 m od granicy?
Z tego co pamietam to minimum 3m ale głowy nie dam.
Dom i Garaż wolnostojący. Zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m. Szczególne przypadki określa:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
DZIAŁ II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1
Usytuowanie budynku

Dział II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1
Usytuowanie budynku


§ 10. Przeznaczenie budynku, sposób i forma zabudowy oraz zagospodarowania działki budowlanej powinny być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami obrony cywilnej.

§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych.
2. Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

2) hałas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wód,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,

7) szkody spowodowane działalnością górniczą.


§ 12. 1. Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.
2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie ustala się wymagań w zakresie zachowania odległości między budynkami w granicach jednej działki budowlanej, z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w ust. 1 oraz § 13, 23, 60 i 273.
3. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, 60 i 271, nie wynikają inne wymagania, odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:

a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,


2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

4. Odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 4 m.
5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać wymaganych w ust. 3, 6 i 7 odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast takie elementy jak balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne - o więcej niż 1 m.
6. Budynek może być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz § 271 ust. 12 pkt 1, jeżeli:
1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź

2) na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek będzie:

a) przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany,
b) miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce.
7. Dopuszcza się sytuowanie budynku, z zastrzeżeniem § 271 ust. 12 pkt 1, w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli:
1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź

2) ściana zewnętrzna bez otworów budynku wznoszonego będzie usytuowana w odległości nie mniejszej od granicy z sąsiednią działką niż najbardziej do granicy zbliżony punkt ściany zewnętrznej budynku istniejącego, znajdującej się w odległości mniejszej niż 3 m, a wznoszony budynek będzie:

a) usytuowany w prostopadłym do granicy pasie terenu, o szerokości wyznaczonej przez część budynku istniejącego, położoną w odległości do 3 m od granicy,
b) miał wysokość nie większą niż ma budynek istniejący w odległości do 3 m od granicy.

8. Odległości określone w ust. 3-7 nie odnoszą się do znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu podziemnych części budynków lub innych budowli podziemnych spełniających funkcję budynków.
9. Odległości, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, odnoszą się również do ryzalitów i wykuszy w ścianach zwróconych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, a także do najbliższego narożnika okna dachowego.
10. Budynek inwentarski, a także budynek gospodarczy do przechowywania płodów rolnych, w tym stodoła, nie mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jako sąsiadujące z budynkiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

§ 13. 1. Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń, z zastrzeżeniem przepisów § 12, 57 i 60.
2. Warunek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, jeżeli między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający, w odległości mniejszej niż:
1) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,

2) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m.

3. Odległość, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mierzona od przesłanianych okien pomieszczeń mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, nie może być mniejsza niż 20 m.
4. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 2, liczy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu lub jego przesłaniającej części.
5. Dopuszcza się usytuowanie w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna przesłanianego takiego obiektu przesłaniającego, jak maszt, komin lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc równolegle do płaszczyzny okna.
6. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej uzupełniającej wzdłuż ulic i placów.

Tak to wygląda.
czyli dobrze pamiętałam  😀
3 metry dla ściany bez okien. Raczej w domu człowiek chce mieć okna na wszystkie strony, więc raczej 4m.
Euforia- co do dokumentów to oprócz tego co ludzie tutaj już wypisali (odpis KW, zaświadczenie z gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym, wypisu w rejestru gruntów) potrzebne jeszcze jest (jeśli właściciel jest rolnikiem, bo tego nie napisałaś) zaświadczenie w KRUS o niezaleganiu ze składkami.

Idż też wcześniej do energetyki i niech dadzą Ci NA PIŚMIE opinię czy nie będzie problemu z podłączeniem prądu (nie wiem czy Tobie to wydzadzą- czy nie musi być właściciel- jeśli nie to niech sprzedający zasuwa).

Nie wiem czy przegapiłam czy nie ale ta działka ma jaką powierzchnię?
Euforia_80   "W siodle nie ma miejsca dla dupków!"
05 listopada 2010 17:21
o energetyce nie myślałam ale dom zaraz obok niedawno wybudowany i bez problemu zrobili przyłącz więc i tu chyba nie będzie problemu ale sprawdzę. Co do powierzchni to część kwalifikująca się pod zabudowę ma 20arów ale całość ziemi to coś ponad hektar .
KW sprawdzałam i "czyste" są .

edit:
mam jeszcze jedną wątpliwość, czy taki słup to taki standardowy od którego trzeba zachować odległość 3m najbardziej wysuniętym elementem  domu?
To koniecznie musi być zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami.
I plan zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki takiej działce będziesz mogła siebie i każdego członka rodziny ubezpieczyć w KRUSie
Euforia_80, dowiadywałam się z tym odlesieniem jak sprawa wygląda. Z informacji wynika, że drogi są 2.
Jeśli nie ma planu zagospodarowania, a np. jest w opracowaniu to zgłaszasz swoje sugestie dotyczące zmian w planie. I czekasz aż plan opracują i zatwierdzą.
Jeśli jest plan zagospodarowania sprawa wygląda troche gorzej. Piszesz do wójta z wniosek o zmianę przeznaczenia danego terenu. On powinien to przekierowac do zaopiniowania do Rejonowej Jesnostki Nadzoru Lasów (czy jakoś tak to się zwie). Jeśli oni wyrażą przychylność to wójt powinien Ci zmienić. ALE uiszczasz opłatę jednorazową na podstawie obliczeń ile metrów drzewa można by wyprodukować (ile urośnie) na danym obszarze. Opłata jednorazowa.
To koniecznie musi być zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami.
I plan zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki takiej działce będziesz mogła siebie i każdego członka rodziny ubezpieczyć w KRUSie


Pytanie debila.
Jakiego typu dzialka to musi byc zebym mogla sie ubezpieczyc w KRUSie?
Czy musze jeszcze spelniac jakies warunki?
:kwiatek:
zoyabea, działka rolna min 1 ha PRZELICZENIOWY. Nie możesz być ubezpieczona w ZUS. Czyli nie możesz prowadzić firmy, być na etacie ani Umowie zlecenia. Właśnie się w tym grzebię.
bera7, skąd masz to info ze tylko 1ha przeliczeniowy? Ja pare miesiecy temu sie starałam to było min. 2 ha. Może to zależy tez od regionu?

Z KRUS-em szykuja sie też niezłe jaja wiec nie wiadomo jeszcze jak długo bedzie można sie tak ubezpieczać.

Czy ktos z Poznania może polecic jakieś strony, biura z dużą ofertą domów, gospodarstw albo działek na sprzedaż? Ja sie rozgladam od jakiegos czasu i posucha straszna.Troche mnie to już załamuje.
armaquesse zależy czego szukasz, w jakim regionie i z jak dużą działką. Ja od ponad roku się rozglądam i niestety jeszcze nie znalazłam nic, co byłoby dla mnie interesujące...
No własnie my od dłuższego czasu też nie możemy nic znaleść. W grę wchodzi tylko północna Wielkopolska, max 50 km od Poznania i tu niestety wybór marny.

Przecudne działki i domy  w tych rejonach sa tylko niestety elektownie beda budować  😁
A znasz plany dotyczące rozbudowy wylotówki na północ? Robią zach obwodnicę, to wiem ale czy zamierzają zrobić coś z ul. Obornicką?
zoyabea, działka rolna min 1 ha PRZELICZENIOWY. Nie możesz być ubezpieczona w ZUS. Czyli nie możesz prowadzić firmy, być na etacie ani Umowie zlecenia. Właśnie się w tym grzebię.


Wilekie dzieki!  :kwiatek: Ale przepraszam...to kim trzeba byc? bezrobotnym? A co z umowami o dzielo, ktore akurat mnie dotycza?
Rivena, szczerze to watpie bo nie wiem co mieli by z nia zrobic? Jedynie z tego co wiem to plany sa zeby do ekspresówki doprowadzić ale jeszcze  teraz sie jej remont nie skonczył. Moze za 10 lat 😉 Fakt faktem przy niej gruntow na sprzedaz pełno, wiele ha ale nas to akurat nie interesuje.
Mogli pomyśleć wcześniej  😉 Dalej są fajne tereny ale dojazd do Poznania fatalny.
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się